Jednací řád Svazu chovatelů normandského skotu, z.s.

Zaoral_stado.jpg

 

 

 

 

 

Ve znění schváleném členským shromážděním dne 8.7.2020

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád vychází ze Stanov Svazu chovatelů normandského skotu, z.s. (dále jen Svaz) (článek 6, odst.1) a je v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1012 ze dne 8 června 2016 („Evropská zootechnická legislativa“), podle něhož má Svaz právní status uznaného chovatelského sdružení.
 
Jednací řád upravuje způsob svolávání, jednání, rozhodování, vedení záznamů a kontroly závěrů z jednání orgánů Svazu včetně řešení případných sporů:
 členského shromáždění
 rady svazu
 revizní komise
 rozhodčí komise
 rady plemenné knihy
Odborné komise se při svém jednání řídí přiměřeně ustanoveními tohoto jednacího řádu.
Dále je účelem tohoto Jednacího řádu stanovit práva a povinnosti Svazu a chovatelů normandského skotu, zapsaného v PK, podílejících se na šlechtitelském programu a vedení PK (dále jen chovatelé), upravit řešení sporů mezi chovateli navzájem i mezi chovateli a Svazem, které mohou při této realizaci vzniknout.
 

Článek 2

Základní práva a povinnosti chovatelů a Svazu

1. Chovatelé mají právo na rovné zacházení a Svaz tento přístup musí zajistit. Jakákoliv jejich diskriminace při realizaci šlechtitelského programu nebo vedení plemenné knihy je zakázána.
2. Chovatelé mají právo na přístup ke všem službám, které Svaz poskytuje v souvislosti s realizací šlechtitelského programu nebo vedením plemenné knihy.
3. Všichni chovatelé jsou v případě svého zájmu oprávněni stát se členy Plemenné knihy a členy Svazu. Podmínky vzniku a zániku členství jsou upraveny Řádem PK a Stanovami Svazu. Práva a povinnosti chovatelů i Svazu jsou zakotveny v těchto právních dokumentech a obě strany se jimi musí řídit.

 

Článek 3

Zasedání orgánů Svazu

1. Přípravu zasedání členského shromáždění a rady organizuje předseda Svazu, přípravu zasedání revizní komise, rozhodčí komise a rady PK její předseda.
2. Závažné podklady k zasedání orgánů Svazu se zpracovávají zpravidla písemně a předsedové rozhodují o tom, které podklady budou takto zpracovány. Za zpracování písemných materiálů zodpovídá jednotlivým předsedům sekretariát Svazu vedený místopředsedou pro správu Svazu. Podle potřeby mohou předsedové na zasedání přizvat i nečleny Svazu.
3. Podklady určené pro členské shromáždění projednává a schvaluje Rada a Revizní komise Svazu.

Řádné zasedání

4. Předseda Svazu svolává řádné zasedání:
 členského shromáždění - nejméně 1x ročně
 rady - operativně podle potřeby, nejméně 1x ročně.
Zasedání je svoláváno písemně nebo elektronicky a pozvánka obsahuje navržený program jednání. Pozvánka na řádné i mimořádné zasedání:
 členského shromáždění - musí být zaslána nejpozději 14 dnů před datem konání všem členům Svazu
 rady – nejpozději 14 dnů před zasedáním všem členům rady a předsedovi revizní komise, který má na zasedání poradní hlas.
5. Předseda revizní komise svolává řádné zasedání komise podle potřeby, nejméně 1x ročně.
Pozvánku zasílá nejpozději 14 dnů před zasedáním všem členům komise a předsedovi Svazu, který má na zasedání poradní hlas. Podle stejných pravidel je svoláváno i jednání rozhodčí komise.
6. Předseda rady PK svolává řádné zasedání rady podle potřeby, nejméně 1x ročně. Pozvánku zasílá nejpozději 14 dnů před zasedáním všem členům rady.
 
Mimořádné zasedání
 
7. Předseda Svazu je povinen svolat mimořádné zasedání:
 členského shromáždění - požádá-li o to revizní komise nebo nejméně 1/3 řádných členů do 2 měsíců po předložení písemné žádosti
 rady - požádá-li o to revizní komise nebo nejméně 4 členové rady do 1 měsíce po předložení písemné žádosti.
8. Předseda revizní komise je povinen svolat mimořádné zasedání revizní komise, požádá-li o to předseda Svazu nebo nejméně 2 členové RK do 1 měsíce po předložení písemné žádosti.
9. Předseda rozhodčí komise je povinen svolat mimořádné zasedání rozhodčí komise do dvou měsíců od data obdržení podnětu k řešení sporu
10. Předseda rady PK je povinen svolat mimořádné zasedání rady, požádá-li o to předseda Svazu nebo nejméně 3 členové rady PK do jednoho měsíce po předložení písemné žádosti.
11. Mimořádná zasedání orgánů Svazu mohou projednat pouze otázky, které byly uvedeny jako důvod žádosti o jejich svolání a jsou uvedeny na pozvánce.
 

Článek 4

Účast na zasedání

Členského shromáždění se zúčastňují členové Svazu, u řádných a mimořádných členů pověřený zmocněnec, který je zaměstnancem členského podniku. Na členském shromáždění se řádný a mimořádný člen může nechat zastupovat zmocněncem z jiného podniku, a to jen na základě ověřeného podpisu zmocnitele na plné moci. Zmocněnec může takto zastupovat maximálně 3 řádné, nebo mimořádné členy Svazu v rozsahu všech práv a povinností řádného člena. V případech odlišného hlasování však musí do zápisu hlásit kolika hlasy je pro, resp. kolika proti, či kolika se zdržel.
Zasedání ostatních orgánů Svazu se zúčastňují jejich členové osobně a účast je nezastupitelná. Pokud se člen tohoto orgánu nemůže zasedání zúčastnit, může svoje stanovisko k projednávaným materiálům sdělit písemně. Tato stanoviska se při jednání berou na vědomí, nemají však povahu platného hlasu při rozhodování. Pro sledování účasti se z každého zasedání pořizuje presenční listina, ve které účastníci stvrzují podpisem svoji přítomnost.
 

Článek 5

Řízení zasedání

Zasedání orgánů Svazu řídí jejich předseda nebo jím pověřený místopředseda. U členského shromáždění může rada pověřit řízením podle potřeby jiného ze svých členů.
 
Předsedající řídí zasedání objektivně a demokraticky a přitom zejména zabezpečuje:
 dodržení stanoveného pořadu jednání, jeho plynulý průběh a řádné projednání všech bodů programu
 aby členové obdrželi ke svým připomínkám a dotazům kvalifikované stanovisko buď ihned, nebo nejpozději na příštím zasedání
 je oprávněn přerušit diskutující, pokud se jejich připomínky netýkají daného tématu nebo narušují průběh jednání
 řídí hlasování k závažným a sporným problémům
 usiluje o dosažení společného stanoviska orgánu
 dává hlasovat o předložených návrzích
 formuluje závěry z jednání pro zápis

 

Článek 6

Rozhodčí orgán Svazu

1. Svaz zřizuje jako rozhodčí orgán rozhodčí komisi, která řeší a rozhoduje veškeré spory mezi jeho účastníky jménem a na účet Svazu.
2. Komise má 3 členy. Jeden z nich je předseda revizní komise, druhý je předseda Rady PK a třetí člen komise je jmenován radou Svazu. Rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období rozhodčí komise je shodné s funkčním obdobím volených orgánů Svazu.
3. Člen rozhodčí komise může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným předsedovi Svazu. Rada Svazu v případě zániku funkce kteréhokoliv člena rozhodčí komise jmenuje na svém nejbližším zasedání člena nového.
4. Sudištěm pro spory je sídlo Svazu. Předseda rozhodčí komise může na žádost navrhovatele sudiště změnit s ohledem na teritoriální rozložení účastníků řízení.

 

Článek 7

Řešení sporů

1. Rozhodčí komise při rozhodování sporů dbá o to, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů osob účastnících se sporu, a to v intencích platných svazových dokumentů.
2. Rozhodčí komise postupuje při projednávání sporů způsobem, který považuje za vhodný, aby při zachování rovného postavení jejich účastníků byl zjištěn skutkový stav potřebnýpro rozhodnutí. V případě nedostatku podkladů pro posouzení sporu rozhodčí komise
projednávání sporu pozastaví a vyžádá si další odborná stanoviska.
3. Rozhodčí komise spor rozhodne bez zbytečného odkladu, nejdéle však do šesti měsíců od písemného podání sporu navrhovatelem na adresu Svazu. Své rozhodnutí řádně písemně odůvodní a oznámí navrhovateli a dalším účastníkům sporu.
4. Rozhodnutí rozhodčí komise je konečné a závazné pro účastníky sporu.
5. Spory budou řešeny v rámci Jednacího řádu v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Tím není dotčeno právo neúspěšného účastníka sporu, se po obdržení rozhodnutí rozhodčí komise, obrátit na příslušný soud.

 

Článek 8

Rozhodování a závaznost usnesení

1. Orgány Svazu rozhodují o projednávaných návrzích veřejným nebo tajným hlasováním.
Pro usnášení schopnost rady Svazu, revizní komise, rozhodčí komise a rady PK je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů daného voleného (jmenovaného) orgánu.
Členské shromáždění je usnášeníschopné při účasti jakéhokoliv počtu řádných, mimořádných a čestných členů.
Předložený návrh je schválen, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem v době hlasování. Výjimku tvoří hlasování o zániku, nebo sloučení Svazu, kde je podle stanov požadována 4/5 většina všech (řádných, mimořádných a čestných) členů Svazu s hlasovacím právem.
2. Při rovnosti hlasů je přijato rozhodnutí, pro které hlasoval předsedající.
3. Členové orgánů mají právo požadovat, aby jejich případné odlišné stanovisko, přednesené na zasedání, bylo zaznamenáno v zápisu jednání.
4. Rozhodnutí všech orgánů, pokud nepřekračují kompetence dané Stanovami, jsou závazná pro všechny členy Svazu.
5. O průběhu a výsledcích jednání členského shromáždění a výboru pořizuje pověřený člen Svazu nebo sekretariátu zápis, který předkládá nejpozději do 10 dnů po zasedání k ověření. Zápis nabývá platnosti podpisem nebo písemným souhlasem ověřovatelů zvolených členským shromážděním či určených předsedou. Zápis musí být do 3 týdnů po zasedání rozeslán všem členům rady Svazu a předsedovi RK.
6. Z jednání RK nebo rozhodčí komise je pořizován zápis, který nabývá platnosti po podpisu předsedy nebo předsedajícího dané komise. Z jednání rady PK pořizuje zápis člen Svazu nebo sekretariátu, který nabývá platnosti podpisem předsedy rady PK.
7. Zápisy ze zasedání uchovává sekretariát Svazu v sídle Svazu, kde jsou všem členům Svazu veškeré zápisy k dispozici k nahlédnutí.
8. Součástí každého zasedání je kontrola plnění úkolů a rozhodnutí všech orgánů Svazu. Na zasedání ji připravuje sekretariát Svazu zpravidla v písemné formě, včetně návrhu nápravných opatření.
9. Revizní komise má právo kontroly plnění závěrů a rozhodnutí orgánů Svazu a projedná stav dořešení podnětů a sporů od svého minulého zasedání.

 

Článek 9

Organizační, odborná, správní a hospodářská činnost

1. Rada Svazu má k dispozici sekretariát Svazu v kanceláři sídla svazu. Rada stanoví náležitosti a rozsah činností sekretariátu, který řídí místopředseda pro správu svazu.
2. Sekretariát Svazu tvoří administrativní pracovník/ce, oba místopředsedové Svazu a v případě vzniku nutnosti posílení agendy i další pracovník/ce, např. na dohodu o provedení práce.
 

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Tento Jednací řád je závazný pro všechny členy Svazu a jeho orgány.
2. Změny Jednacího řádu lze provést jen po projednání a schválení členským shromážděním Svazu.
3. Tento Jednací řád byl schválen členským shromážděním dne 8.7.2020 a tímto dnem vstupuje v platnost.

 

© Svaz chovatelů normandského skotu z.s.